ចេះតែមានហើយ! គ្រាន់តែទឹកលិចមុខផ្ទះសោះក៍អាចបង់សំណាញ់បានត្រីច្រើនផងដែរ (មានវីដេអូ)

ពាក្យចាស់ពោលថាទីណាមានទឹក ទីនោះមានត្រីពិតជាមិនខុសមែន ដោយគ្រានតែទឹកលិចមុខផ្ទះក៍អាចបង់សំណាញ់រកត្រីបានយ៉ាងស្រួលដែរ។ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសង្កេតឃើញថាប៉ុន្មានថ្ងៃមែឃភ្លៀងរហូត ដែលធ្វើអោយនៅតាមផ្លូវមួយចំនួនត្រូវបានទឹកលិចផងដែរ។

ហើយពូម្នាក់ឃើញទឹកលិចមុខផ្ទះគាត់ គាត់ក៍បានសាកល្បងបង់សំណាញ់លេងមើលក្រែងលរបានត្រី ហើយគាត់ក៍បានទៅយកសំណាញ់របស់គាត់ ហើយយកមកបង់សំណាញ់បន្ទាប់មកគាត់ក៍ទាញសំណាញ់មកបានសុទ្ធតែត្រី ដែលសឹងតែមិនគួរអោយជឿរទាល់តែសោះ។

វីដេអូ