លៀសហាលស្រីអូន ជួយជីវិតមនុស្ស ដែលដាក់លក់កាលពីថ្ងៃមុន គឺលក់បានតែ ៣០%តែប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះបងស្រីអូន ក៍បានសម្រេចចិត្តទិញលៀសហាលនោះទាំងអស់ ដោយគិតជាទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ…..(មានរូបភាព)

យោងតាមរយៈហ្វេសប៊ុក របស់បងស្រីអូន ដែលបានបង្កើតកម្មវិធីនាលក់លៀសហាលសាមគ្គី កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ ដោយនៅពេលនេះបងស្រីអូនបានប្រាប់ពីចំនួនទឹកប្រាក់សរុប ដែលលក់បាន ហើយគាត់បានសរសេរប្រាប់ឱ្យដឹងថា៖”ថវិការដែរបងប្អូនអ្នកលក់លៀសហាលទទួលបានថ្ងៃលក់លៀសហាលសាមគ្គីជួយដល់ក្មេងៗដែរឈប់ពីរៀនមកលក់លៀសចិញ្ចឹមម្ដាយចាស់ឪពុកឈឺ ទី១ លក់លៀសហាលអស់៣០ភាគរយ ក្នុង១កំប៉ុងបានតំចាប់ពី ៥០០០រៀល ដល់១មុឺនរៀលទី២ ខ្ញុំទិញយកទាំងអស់លៀសដែរសល់ទាំងប៉ុន្មាន៖

ទី១ភា​ រឿន​ សល់​ ៩១កំប៉ុងx៣០០០=២៧៣,០០០រៀល ទី២ ភូ​ ឡុក​ សល់​ ៧៥កំប៉ុងx៣០០០=២២៥,០០០រៀល ទី៣វ៉ាន់​ នី​ សល់​ ៥៤កំប៉ុងx៣០០០=១៦២,០០០រៀល ទី៤ មុំ​ សល់​ ១៧កំប៉ុងx៣០០០=៥១,០០០រៀល
ទី៥ ជាង​ សល់​ ៦៦កំប៉ុងx៣០០០=១៩៣,០០០រៀល ទី៦ហាត់​ថាក់​ សល់​ ៣៨កំប៉ុងx៣០០០=១១៤,០០០រៀល ទី៧ លុន​ សល់​ ៥០កំប៉ុងx៣០០០=១៥មុឺនរៀល ទី៨ វី​ សល់​៤០កំប៉ុងx៣០០០= ១២មុឺន

ទី៩ មីង​ថុល​ សល់​ ៤៧កំប៉ុងx៣០០០=១៤១,១០០រៀល ទី១០ មីងរត្ន័​ សល់​ ៥៩កំប៉ុងx៣០០០=១៧៧,០០០រៀល ទី១១ រុន​ សល់​៥០កំប៉ុងx៣០០០=១៥មុឺនរៀល ទី១២ មុំ​ រេីន​ សល់៤៤កំប៉ុងx៣០០០=១៣២,០០០រៀល ទី១៣ ផូ​ តាំង​ សល់៤៤កំប៉ុងx៣០០០=១៣២,០០០រៀល ទី១៤ សុខ​ធី​ សល់​ ៦៩កំប៉ុងx៣០០០=២០៧,០០០រៀល ទី១៥ កយ​ ចាន់​ សល់​៧៩កំប៉ុងx៣០០០=២៣៧,០០០រៀល

ទី១៦ សំ​ណូ​ សល់៦៨កំប៉ុងx៣០០០=២០៤,០០០រៀល ទី១៧សា​រ៉ុង​ សល់​ ៤០កំប៉ុងx៣០០០=១២០,០០០រៀល ទី១៨សំណាគ្រី សល់៥៣កំប៉ុងx៣០០០=១៥៩០០០រៀល ទី១៩រក្សា​ សល់​២៦កំប៉ុងx៣០០០=៧៨០០០រៀល

អ្នកអាទេះចាក់លៀសហាលចោលជួយទិញវ៉ាន់​ ១០មុឺនរៀល, អឿន​ ១០មុឺនរៀលលៀសដែរអត់ហៅតែមកដែរបងឌី​ ៨មុឺនរៀល, រដ្ធា​ ៨មុឺនរៀល។ សរុបចំណាយ​: ៣,៣៨៥,០០០រៀល គិតជាដុល្លា​ររ៨៤៦.២៥ដុល្លារ។ លុយដែរសរុបលក់លៀសហាលបាន​ពីសប្បុរសជន ៥៦៧ដុល្លារចែកអ្នកលក់លៀសហាល​ ១៥នាក់​បានក្នុង១នាក់បាន​ ៣៧.៨ដុល្លារ សរុបមកលក់លៀសហាលម្ដងលក់អត់ដាច់សោះ ហាហា”៕

For More Videos Amazing